Utbredelse: Sørlige Afrika.

Habitat: Finnes i eller nær grunne innsjøer og myrer i åpent land, laguner, elvemunninger, og tidevannssletter. Lever på vannplanter, plankton, krepsdyr og rumpetroll

Oppdrett: Lager reir på bakken nær vann skjult i vegetasjonen. Legger 7-8 egg som ruges i 25-26 dager, andungene er flygedyktige etter 6 uker, gjennomsnittlig levealder er 20-30 år.